Restaurativa

Treballem en processos de justícia restaurativa

La Justícia Restaurativa (JR) respon a un nou paradigma, suposa una manera diferent d’entendre i de gestionar les conseqüències del delicte. L’enfocament principal de la JR no rau tant en castigar, sinó en reparar la víctima i motivar un procés de reflexió i responsabilització en el victimari, tenint en compte el context social en què es va produir el delicte. Les parts protagonistes del conflicte penal són reconegudes i poden participar en la cerca de decisions i solucions útils i consensuades que neutralitzin o compensin els efectes perjudicials del delicte.

En lloc de tornar un dany per un altre dany, la filosofia subjacent a la JR és la de compensar el perjudici produït pel delicte amb accions posteriors que siguin positives, en primer lloc, per a la víctima amb la finalitat de pal·liar el mal patit i en segon lloc per al victimari, oferint-li l’oportunitat d’arreglar per si mateix el dany causat i reparar la seva pròpia imatge davant la societat de la què tots dos en formen part.

La Justícia Restaurativa es serveix de diversos instruments o mètodes com la mediació entre víctima i ofensor, les trobades o conferencing, els cercles de pau, els cercles de sentència i altres mètodes. Tots ells s’inspiren en la mateixa filosofia que suposa gestionar les conseqüències del delicte focalitzant-se en reparar a la víctima en primer lloc i oferir l’oportunitat al victimari de compensar per si mateix el mal produït, convertint-se en un agent actiu en la restauració del mal, en lloc de ser merament un subjecte passiu del càstig.

Les pràctiques restauratives

Aquesta filosofia que es focalitza en la reparació, en el restabliment d’una convivència satisfactòria i en donar respostes útils a les necessitats reals de les persones, és la que també inspira les pràctiques restauratives. Les pràctiques restauratives (PR) es poden aplicar a diferents àmbits i situacions en les que s’ha produït algun malestar, dificultat o greuge que es gestiona a través d’un diàleg obert i inclusiu entre les persones que es senten afectades. Les persones poden parlar del seu malestar en termes de necessitats i d’interessos, més que de culpes, implicant a tots en la recerca de respostes útils a aquestes necessitats. Com exemple de la diversitat d’àmbits  en que s’apliquen  amb molt d’èxit, cal mencionar les relacions ciutadanes, de l’empresa, la família, l’àmbit escolar, universitari… Les pràctiques restauratives sumen valor i utilitat en tots el casos en que s’apliquen i aporten resultats eficients, solucions reals i molt positives i un alt nivell de satisfacció entre les persones que hi participen.

Experts en pràctiques restauratives

Logos Media compta amb professionals experts de fa anys en la implementació de les pràctiques restauratives, que han introduït, en especial, a l’àmbit empresarial obtenint un resultat d’èxit en termes de satisfacció personal i resolució de situacions complexes. Aquesta experiència dels professionals de Logos Media és una gran aportació de valor.