Mediació i ADR

Serveis de mediació i resolució alternativa de conflictes

La mediació és una metodologia eficient de gestió de conflictes que es basa en la intervenció d’un tercer, imparcial i equidistant, que crea un espai de diàleg en el que les parts poden parlar de les seves discrepàncies, prendre decisions i trobar solucions òptimes i consensuades, acceptables per a tots amb l’ajut de la persona mediadora.

La persona mediadora afavoreix l’escolta, la comprensió mútua, la negociació i l’adopció de les decisions més adequades per a cada cas, tot preservant la relació, i sense imposar res, ja que la millor solució és la que poden aportar les pròpies parts.

Avantatges de la Mediació

La mediació aporta a les persones, a les empreses i entitats múltiples avantatges, entre les que cal destacar:

  • El ple respecte envers el protagonisme de les persones que conserven el poder de decidir en tot moment.
  • Ofereix una gestió eficient de les discrepàncies i l’obtenció de solucions òptimes, tot preservant la relació entre les persones que viuen una situació de conflicte.
  • Cuidar la relació és especialment important entre persones unides per vincles familiars o bé entre persones que gestionen una empresa o que comparteixen un mateix entorn professional, laboral o veïnal.
  • Facilita l’obtenció de compromisos efectius i duradors de les parts, ja que els han construït ells mateixos de forma totalment lliure i voluntària.
  • Promou les solucions més adequades, eficients i adaptades a cada cas.
  • Les persones no perden el control de les decisions sobre la seva vida o sobre tot allò que els afecte.
  • La mediació té també efectes preventius i pot evitar l’escalada del conflicte.
  • La persona mediadora promou la reflexió sobre la situació, l’escolta, la comprensió i el respecte mutu, necessaris per fer possible un canvi d’actitud.
Les avantatges de la mediació respecte a un judici

Gestionar una controvèrsia a través de la mediació suposa focalitzar-se en la recerca de solucions eficients, deixant a banda la confrontació que acostuma a comportar anar a judici. Per això les solucions que s’aconsegueixen són més sòlides, més estables, més fàcils de portar a la pràctica de forma eficaç i més i duradores en el temps.

La mediació suposa també un molt notable estalvi de temps i de recursos de tots tipus, respecte a un procés judicial, evitant el desgast tant personal i emocional com material i econòmic.

Les ADR

ADR (Resolució Adequada de Disputes o Controvèrsies) o MASC (Mètodes Adequats de Solució de Controvèrsies) son els acrònims que s’utilitzen per fer referència a la Mediació, a la Conciliació, a la Negociació, a la Facilitació i d’altres mètodes més adequats, més eficients i diferents a la via judicial contenciosa.

Els professionals de Logos Media tenen dilatada experiència en Mediació, però també en aquests altres mètodes. Per això en cada situació que es planteja a Logos Media, els seus professionals fan un anàlisi acurat de les persones, de les situacions i del context concret.

En funció d’aquest estudi previ es planteja a les persones afectades la via de solució més adequada per a cada cas (ja sigui una mediació, una conciliació, una facilitació, una via restaurativa, etc.). Aquest diagnòstic professional previ permet escollir el mètode que pot conduir al millor resultat possible per a les persones, per a les empreses o per a les institucions que en són protagonistes.

Logos Media treballa aplicant la mediació en diferents àmbits

La mediació en l’àmbit familiar.

Pràcticament en tots els països la mediació ha començat com a mètode per abordar conflictes familiars. Aquests conflictes són especialment complexes i afecten a les persones en els aspectes més sensibles, com per exemple: sentir-se estimat, sentir-se valorat per les persones més properes del teu entorn, no perdre l’afecte dels fills, etc…

En les relacions familiars és fonamental gestionar i trobar solucions útils a les discrepàncies. Cal fer-ho sense trencar els llaços familiars ni perdre la capacitat de poder parlar, d’escoltar-se i prendre decisions conjuntes. Aspectes molt necessaris en els casos amb fills menors o quan cal decidir sobre la cura d’una persona gran, també en discrepàncies de tipus hereditari, en situacions de ruptura, etc.

A Logos Media comptem amb professionals especialitzats en aquests àmbits, que provenen de la psicologia. Els nostres col·laboradors i col·laboradores ajuden a les persones a trobar les millors solucions, cuidant els aspectes emocionals i materials, d’una forma integradora i tenint en compte el conjunt familiar.

La Mediació Comunitària

A les relacions veïnals sovint es produeixen situacions de col·lisió entre les persones. Pot ser degut a discrepàncies en la gestió d’assumptes comuns, com els espais compartits, molèsties produïdes per sorolls, animals, plantes i arbres, la diferencia de criteris o formes de viure, etc…

Aquestes discrepàncies, si es gestionen des de la comprensió i l’acceptació de les diferències, no suposen una dificultat. Però una gestió inadequada pot afectar negativament a la convivència entre veïns i fins i tot a nivell del barri o de la població.

Logos Media compta amb professionals coneixedors d’aquestes situacions. Tenim experiència en la gestió de serveis públics comunitaris i en l’abordatge de cassos molt complexes. Apliquem diferents metodologies en funció de les necessitats i les característiques de cada context, com per exemple: la mediació, la facilitació, les pràctiques restauratives, etc…

La nostra formació i aquesta experiència, ens capacita per intervenir en diferents àmbits de les relacions interpersonals. També actuem dins l’àmbit ciutadà i comunitari, garantint una intervenció eficient i adaptada a cada situació, amb l’objectiu d’obtenir els millors resultats.

La Mediació en l’àmbit empresarial i en l’àmbit institucional.

A les empreses, la detecció i abordatge d’un conflicte intern és clau. Fer-ho a temps suposa evitar perjudicis econòmics i de reputació. Moltes vegades el conflicte pot afectar seriosament a la bona marxa d’un equip de treball, a l’eficiència de tot un departament o a la viabilitat de la pròpia empresa.

En d’altres ocasions el conflicte sorgeix entre dues o més empreses. Pot ser degut a la diversa interpretació d’un contracte o a discrepàncies en la seva execució material. En aquests casos les empreses estan molt interessades en resoldre la controvèrsia de forma ràpida i eficient, però sense malmetre la relació client-proveïdor, que té interès i valor per sí mateixa.

Logos Media compta amb mediadors especialistes en aquest àmbit, amb llarga experiència en empreses, associacions i institucions. Els nostres professionals ajuden a superar positivament aquestes situacions. El seu objectiu és preservar el prestigi social, la bona marxa del equips i les relacions comercials, valors molt apreciats per a les empreses.